Chat with us, powered by LiveChat

Przygotowanie Produkcji

KARTY TECHNOLOGICZNE

Moduł ten pozwala tworzyć i zarządzać arkuszami technologicznymi określającymi technologię każdego produktu. Korzystanie z arkuszy technologicznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójności każdego ciągłego produktu. Pozwala również na automatyczne przeliczenie cennika produktu związanego z Kartą Technologiczną.
Korzyści:

• Definicja ścieżek technologicznych w celu zoptymalizowania technologii wytwarzania produktu;
• Jednolite informacje technologiczne dla każdego produktu;
• Jednolita identyfikacja produktu, od działu handlowego, przez studio projektowe i technologię, aż po produkcję i magazyn;
• Dostęp do historii zmian produktu, w tym jego rozwoju i wytworzenia.

SZABLONY TECHNOLOGICZNE

Moduł ten pozwala tworzyć szablony technologiczne dla dowolnego rodzaju produktu. W ten sposób możliwe jest zautomatyzowanie obliczeń i zapewnienie zgodności oszacowań obliczeniowych z możliwościami technologicznymi. Pozwala także określić ścieżki technologiczne zapewniające optymalną realizację zleceń produkcyjnych.
Korzyści:

• Krótszy czas potrzebny na przygotowanie kalkulacji;
• Niższe koszty poprzez eliminację możliwych błędów technologicznych w obliczeniach i zleceniach produkcyjnych;
• Umożliwia osobie nieznającej technologii bezpieczne korzystanie z systemu (przydatne dla nowych pracowników);
• Jednolity opis technologiczny każdego zamówienia, od kalkulacji do produktu i zamówienia.

ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNE

Moduł ten automatyzuje generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie wcześniej przygotowanych kalkulacji (kart produktu). W ten sposób zapewnia się, że każde otwarte zamówienie produkcyjne jest prawidłowe i zgodne ze standardami produkcji, technologiami i procesami stosowanymi przez firmę.
Korzyści:

• Krótszy czas potrzebny na przygotowanie zlecenia produkcyjnego;
• Zautomatyzowane przygotowywanie zleceń produkcyjnych;
• Szybkie generowanie zleceń produkcyjnych i zgodnie z obliczeniami;
• Niższe ryzyko błędu w zleceniach produkcyjnych;
• Możliwe połączenie różnych produktów w arkuszach drukowanych.

ZARZĄDZANIE MASZYNAMI

Moduł ten pozwala zdefiniować parametry technologiczne opisujące każdą maszynę używaną przez firmę. Możliwe jest również zdefiniowanie standardów wydajności z opcją ustanowienia takich standardów zgodnie z szeregiem parametrów technologicznych. Ten moduł zapewnia również opcję definiowania stawek pokrycia dla każdej maszyny.
Korzyści:

• Lepsze wykorzystanie maszyn dzięki precyzyjnym informacjom dotyczącym wydajności maszyny;
• Odpowiednia kategoryzacja danych dotyczących wydajności dla każdej maszyny;
• Połączona baza danych standardów maszyn dostępna do obliczeń i planowania;
• Łatwe uruchomienie każdej nowej maszyny poprzez skopiowanie konfiguracji parametrów z innej maszyny i odpowiednie dostosowanie tych parametrów.

ZARZĄDZANIE NARZĘDZIAMI

Moduł ten pozwala zarządzać narzędziami niezbędnymi do produkcji oraz monitorować ich dostępność i poziom użyteczności. Zarządza całym cyklem życia dowolnego narzędzia, od zamówienia, poprzez regenerację, aż do całkowitego zużycia i kolejnego zamówienia. Dostępność i stan takich narzędzi, jak wałki, wałki rastrowe, formy drukarskie i wykrojniki są również widoczne w innych modułach, takich jak Plan produkcji lub Zlecenia produkcyjne.
Korzyści:

• Śledzenie statusu i dostępności narzędzi;
• Optymalizacja kosztów narzędzi;
• Krótszy czas przestoju związany z potrzebą oczekiwania na nowe narzędzie;
• Możliwość przypisania parametrów użytkowania, arkusza i pakowania do matryc;
• Wyszukiwarka pozwalająca znaleźć narzędzia do cięcia o takich samych kształtach;
• Pełna historia użytkowania narzędzia;
• Narzędzia można łatwo znaleźć.

ZARZĄDZANIE CENNIKAMI

Moduł ten pozwala dodawać nowe elementy i edytować istniejące elementy w cenniku, związane z materiałami, transportem itp. Pozwala także na masową zmianę cen wielu elementów, a także importować nowe elementy cennika z plików zewnętrznych.
Korzyści:

• Zminimalizowane ryzyko związane ze zmianami cen surowców;
• Scentralizowana kontrola cen surowców wykorzystywanych do obliczeń;
• Zarządzanie cenami w dowolnej walucie;
• Możliwość dokonania masowej zmiany ceny;
• Możliwość tworzenia cenników mających zastosowanie dla różnych okresów czasu śledzenie;
• Optymalizacja kosztów narzędzi;
• Krótszy czas przestoju związany z potrzebą oczekiwania na nowe narzędzie;
• Możliwość przypisania parametrów użytkowania, arkusza i opakowania do desek wykrojnikowych;
• Wyszukiwarka pozwalająca znaleźć narzędzia sztancujące o takich samych kształtach;
• Pełna historia użytkowania narzędzia;

ZAPOTRZEBOWANIA MATERIAŁOWE

Moduł ten pozwala zarezerwować materiały i narzędzia wymagane do realizacji dowolnego przyjętego zlecenia produkcyjnego. Umożliwia użytkownikowi przypisanie dowolnego materiału w magazynie, a także uzupełnienie jego poziomu do wartości niezbędnej do sprawnej realizacji zleceń produkcyjnych.
Korzyści:

• Niższe koszty zakupu i dostawy materiałów poprzez połączenie zamówień zakupu podobnych materiałów potrzebnych do wielu zamówień produkcyjnych;
• Niższe koszty zakupu i dostawy narzędzi dzięki kombinacji zamówień zakupu podobnych narzędzi potrzebnych w wielu zamówieniach produkcyjnych.
• Niższy zamrożony kapitał w zapasach dzięki wykorzystaniu materiałów pozostałych po zakończeniu poprzednich zamówień.

KONTROLA MATERIAŁÓW

Ten moduł służy do definiowania testów laboratoryjnych, generowanych automatycznie dla pracowników laboratorium po przyjęciu surowca o określonych parametrach. Moduł ten pozwala odpowiednio rejestrować wszelkie ukończone testy surowców. Pozwala także opracować plany kontroli jakości i zdefiniować pomiary, które należy wykonać w ramach określonej procedury kontroli. Automatycznie tworzy listę testów zgodnie z parametrami materiału. Ten moduł zapewnia przestrzeganie standardów jakości dotyczących kontroli każdego przetwarzanego surowca.
Korzyści:

• Zapewnia zgodność z procedurami mającymi zastosowanie do badań laboratoryjnych surowców;
• Zautomatyzowane przygotowanie dokumentacji testowej;
• Standaryzowana rejestracja testów kontroli jakości;
• Definiowanie testów według dostawcy i rodzaju surowca.

KONTROLA PRODUKTU

Ten moduł służy do definiowania testów laboratoryjnych dla każdej grupy produktów. Ten moduł pozwala odpowiednio rejestrować wszelkie ukończone testy produktu. Automatycznie generuje listę testów dla gotowego produktu, zgodnie z rodzajem produktu, operacjami technologicznymi stosowanymi w produkcji i klientem końcowym, który jest dostarczany z produktem. Pozwala także opracować plany kontroli jakości i zdefiniować pomiary, które należy wykonać w ramach określonej procedury kontroli, a także zarejestrować wszelkie zdarzenia dotyczące jakości. Po zakończeniu jakiegokolwiek testu jakości automatycznie generowany jest certyfikat jakości. Plan kontroli jakości tworzony jest zgodnie z polityką jakości firmy i konkretnymi wymaganiami klientów.
Korzyści:

• Zapewniona zgodność z procedurami badań laboratoryjnych produktu;
• Zautomatyzowane przygotowanie dokumentacji testowej;
• Standaryzowana rejestracja testów kontroli jakości;
• Możliwość generowania różnorodnych certyfikatów jakości produktu;
• Definiowanie testów w oparciu o klienta, rodzaj produktu, proces technologiczny.

OCHRONA PRODUKTU

Moduł ochrony produktu pozwala na tworzenie automatycznego przepływu pracy, w którym do prac wejściowych dodawane są odpowiednie metody ochrony o określonych parametrach, bez interwencji interfejsu graficznego lub operatora (np. poprzez gorący folder lub bezpośrednią komunikację z bazą danych). Moduł ten pozwala tworzyć szablony zawierające zestawy już skonfigurowanych zabezpieczeń z predefiniowanymi parametrami.
Korzyści:

• Przyjmowanie zamówień zakupu online;
• Wstępna weryfikacja nadesłanych prac;
• Automatyczne dostosowanie parametrów pracy do wymagań technologicznych konkretnego produktu;
• Zautomatyzowane przygotowanie do druku (korekta, transformacja kolorów, impozycja).