InfoSolutions Polityka Prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych
Szanowni Państwo,

InfoSolutions sp. z o.o. przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez InfoSolutions sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InfoSolutions sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewskiej 37, lok. 2.43, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (gdzie jest przechowywana dokumentacja spółki) pod numerem KRS 0000587658, posiadająca numer NIP 5213713258 i REGON 363037660.

Dane kontaktowe administratora – InfoSolutions sp. z o.o.
Z InfoSolutions można się skontaktować:
• telefonicznie pod numerem: (22) 333-81-81;
• pod adresem e-mail: office@infosolutions.info.pl;
• pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: InfoSolutions sp. z o.o., ul. Domaniewskiej 37, lok. 2.43, 02-672 Warszawa;


Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

• pod adresem e-mail: iodo@infosolutions.info.pl;
• pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: InfoSolutions sp. z o.o., ul. Domaniewskiej 37, lok. 2.43, 02-672 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych”.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy InfoSolutions sp. z o.o.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

• świadczenia usług dystrybucji w ramach umowy serwisowej, wdrożeniowej lub na inne usługi (w razie jej zawarcia, w szczególności na podstawie udzielonego przez Panią/Pana pełnomocnictwa) – ponieważ przetwarzanie w tym celu danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest prawidłowe świadczenie usług w ramach zawartej Umowy;
• badania satysfakcji ze świadczenia usług – ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest prowadzenie badań satysfakcji ze świadczonych przez nas usług;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług w ramach umowy, lub z przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
• działań marketingowych


Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe);
• nabywcy wierzytelności;
• świadczące usługi;
• z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
• informatyczne i telekomunikacyjne;
• z zakresu obsługi klienta, w tym telefonicznej lub elektronicznej;
• księgowo – finansowe i podatkowe;
• doradcze, audytorskie i kontrolne;
• prawne i windykacyjne.


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską (UE), Norwegię, Liechtenstein i Islandię

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską (UE), Norwegię, Liechtenstein i Islandię


Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie:

• świadczenia usług dystrybucji w ramach zawartej Umowy – do czasu rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
• badania satysfakcji ze świadczonych usług – do czasu rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
• działań marketingowych – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.


Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Infosolutions lub z Inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.


Prawo sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:

• świadczenia usług serwisowania systemu informatycznego;
• świadczenia usług wdrażania systemu informatycznego;
• badania satysfakcji ze świadczenia usług;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu Umowy;
• działań marketingowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraził Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z InfoSolutions lub z Inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Źródło pochodzenia danych i kategorie danych

Jeżeli:

• świadczymy Pani/Panu usługi serwisowania lub wdrażania systemu informatycznego – wówczas dane otrzymaliśmy osobiście;
• wykorzystujemy dane do działań marketingowych – wówczas otrzymaliśmy dane osobiście, lub pochodzą z sieci Internet.


Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy kompleksowej lub rezerwowej umowy kompleksowej.